Bonitační řád Klubu ruský toy ČR, z.s.


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Bonitace je podrobné posouzení a popsání jedince v porovnání s platným standardem FCI. Slouží pro výběr jedinců do chovu a je vodítkem pro sestavování chovných párů na základě poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a přípustných vadách.

 2. Na bonitaci svého jedince přihlašuje majitel písemně, s oboustrannou kopií průkazu původu (dále jen PP) a v termínu stanoveném výborem Klubu Ruský toy ČR, z.s. (dále jen KRTČR). K přihlášce předloží doklad o zaplacení poplatku za bonitaci. Možné je i přihlášení až na místě bonitace, za příplatek dle ceníku klubu.

Řádné bonitace se může zúčastnit člen KRTČR, žadatel o čl. v KRTČR i nečlen KRTČR.

 1. K bonitaci jsou přijati psi, kteří splňují následující podmínky:

 1. Jedinci s průkazem původu vydaným plemennou knihou ČMKU nebo s PP vydaným PK uznávanou FCI a již přeregistrovaní PK ČMKU

 2. dosažený věk v den bonitace nejméně 12 měsíců pro psy i feny. Horní věková hranice není omezena u psů, u fen 8 let.

 3. pes je viditelně zdravý, řádně udržovaný a v minulosti mu nebyl proveden zákrok k odstranění vady vyřazující z chovu

 1. Na bonitaci může být posouzena i háravá fena za předpokladu, že bude o tom pořadatel předem informován a bude zajištěno její posuzování na konci pořadí tak, aby nedošlo k případnému narušení pohody ostatních psů.

 2. Na bonitaci se dostaví majitel se svým psem osobně. Předvedení jedince druhou osobou je možné, ale za přítomnosti majitele.

 3. Dle dohody lze uskutečnit v mimořádných případech individuální bonitaci. Jedinec, který se bude bonitovat individuálně musí mít minimální věk 15 měsíců. Individuální bonitace je pouze a výhradně pro člena KRTČR.

 4. Na bonitaci majitel přinese: originál PP a oboustrannou kopii PP, očkovací průkaz nebo pas bonitovaného jedince, originál protokolu o vyšetření luxace patel a výstavní posudek z výstavy pořádané KRTČR, není-li zapsán v PP, (s výsledkem výborný nebo velmi dobrý). Výjimka je uvedena v přechodném ustanovení.


II. BONITAČNÍ KOMISE

 1. O výběru členů bonitační komise rozhoduje výbor KRTČR.

 2. Členem bonitační komise musí být vždy rozhodčí exteriéru s aprobací pro plemeno ruský toy. Bonitační komise rozhodne o chovnosti bonitovaného jedince a výsledek zapíše do PP. Komise může doporučit odložení bonitace z důvodu nevyzrálosti jedince, pro momentální indispozici psa nebo doporučit veterinární vyšetření do příští bonitace. Odložená bonitace je uskutečněna již bez poplatku.

 3. Člen komise nesmí bonitovat jedince, který je v jeho vlastnictví.


III. POVINNOSTI POŘADATELE

 1. Pořadatelem bonitace je KRTČR.

 2. KRTČR prostřednictvím webových stránek či e-mailem informuje členy o místu, datu a čase konání akce.

 3. Výše bonitačních poplatků je uvedena v ceníku KRTČR.


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí KRTČR do příslušného oddílu průkazu původu a je nutná přeregistrace bonitovaného jedince na ČMKU do evidence chovných jedinců.

 2. Jedinec se stává "chovný" po splnění těchto podmínek:

 • Absolvování výstavy pořádané KRTČR s výsledkem výborný nebo velmi dobrý

 • Absolvování bonitace s výsledkem chovný

 • Absolvováním vyšetření luxace pately se zápisem o vyšetření do PP a doložením protokolu o vyšetření

 • Dovršením věku 15 měsíců

 • Přeregistrací do PK, která je vyznačena v PP.

 1. Pes vykazující vylučující vady uvedené standardem FCI, případně při kombinaci hrubých vad vyznačených v bonitační kartě, je označen jako "nechovný".


IV. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ


 1. V prvním roce (12 měsíců) po uzavření smlouvy s ČMKU bude pro účely bonitace uznávána výstava KCHMPP ČR, z.s.www.rusky-toy-klub.cz