Stanovy KLUBU RUSKÝ TOY ČR (KRTČR), z.s. 

Stanovy KLUBU RUSKÝ TOY ČR (KRTČR), z.s.
1. NÁZEV, SÍDLO, PŮSOBNOST A CHARAKTER
Klub Ruský toy ČR, z.s. (dále jen Klub nebo KRTČR) je dobrovolná, nezisková, nezávislá a nepolitická zájmová organizace chovatelů, majitelů a příznivců psů plemene RUSKÝ TOY
a) sídlo Klubu je na adrese Staroholická 25, Staré Holice, 534 01 Holice
b) Klub působí na celém území ČR
c) Klub je právnickou osobou
d) KRTČR se řídí platnými zákony ČR, v oblasti chovu zejména Zákonem na ochranu zvířat proti týrání č.501/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v odborné oblasti normativy FCI, ČMKU
e) KRTČR vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.
2. ÚČEL A POSLÁNÍ KLUBU
Klub působí v ČR s cílem zabezpečit zdokonalování a rozvoj plemene Ruský toy a zabezpečit oprávněné potřeby a zájmy jejich majitelů a chovatelů, členů Klubu. Klub umožňuje chov i nečlenům Klubu, za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi Klubem a chovatelem.
2.1 K rozvoji plemene plní Klub zejména následující úkoly:
a) nastavuje podmínky pro chov plemene zaměřené jak na exteriér, tak i zdraví a povahové vlastností, za využití nejnovějších poznatků genetiky. K tomu využívá možností provádění kontrol vrhů, bonitací, chovných svodů, speciálních a klubových výstav, požadování konkrétních tělesných a povahových parametrů, jakož i zdravotních vyšetření pro zařazování jedinců do chovu.
b) zabezpečuje smluvně vydávání průkazů původu a zajišťuje vedení potřebné dokumentace.
c) spolupracuje se zahraničními kluby chovatelů plemene.
d) úzce spolupracuje s příslušným kynologickým svazem, případně jinými organizacemi,
prostřednictvím kterých je zabezpečeno zastoupení české kynologie v FCI.
e) stanovuje podmínky chovu a zápisu jedinců do plemenné knihy (bonitační a zápisní řád).
f) podporuje propagaci plemene
g) shromažďuje a zpracovává data pro statistická vyhodnocování chovu.
2.2 K zajištění potřeb a zájmů členů klubu plní Klub především následující úkoly:
a) zajišťuje odborné vzdělávání svých členů, formou přednášek, zveřejňováním odborných článků, zobecňováním a zprostředkováváním zkušeností chovatelů a majitelů psů apod., prostřednictvím klubového periodika, případně internetových stránek Klubu.
b) zabezpečuje aktuální informace pro členy Klubu v oblasti chovu, výstavnictví, odborných poznatků, či předává informace od zastřešujícího kynologického svazu, plemenné knihy či FCI a to zveřejňováním prostřednictvím klubového periodika, případně internetových stránek Klubu.
c) zabezpečuje pro členy klubu dostupnost aktuálních informací získávaných Klubem v rámci bonitací a kontrol vrhů.
Klub Ruský toy ČR, z.s.
Staroholická 25, 534 01 Holice
Stránka 2
3. ČLENSTVÍ V KLUBU
Členem Klubu se může stát každý občan ČR, jakož i občané jiných států, starší 18-ti let.
Členové Klubu jsou ve vzájemném rovnoprávném postavení.
Členství se rozlišuje na:
a) řádné členství
b) čestné členství
3.1 Řádné členství vzniká předáním vyplněné přihlášky a zaplacením členského příspěvku se
zápisným. Se vstupem již dříve vyloučeného člena do Klubu, musí souhlasit členská schůze.
3.2 Další pokračování řádného členství v Klubu je podmíněno zaplacením ročního členského
příspěvku ve výši schválené členskou schůzí v termínu do 31.12. předchozího roku.
3.3 Čestné členství uděluje členská schůze osobnostem, které se významně zasloužily ve
prospěch plemene, na návrh člena Klubu. Čestné členství v Klubu je bezplatné a doživotní.
3.4 Členství v Klubu zaniká
a) vystoupením člena z Klubu, který toto své rozhodnutí sdělí písemně výboru Klubu
b) nezaplacením členských příspěvků v určeném termínu
c) úmrtím člena Klubu
d) vyloučením člena klubu
3.5. Vyloučení člena Klubu
Vyloučit člena lze na základě jeho jednání, které je v rozporu se stanovami, chovatelským řádem a posláním klubu, z disciplinárních důvodů a dalších závažných příčin. Výbor rozhoduje o pozastavení členství do doby konání členské schůze (ze své vůle, nebo na podnět kontrolní a revizní komise-KRT). Pozastavením členství se rozumí dočasné přerušení práv a povinností člena. O vyloučení rozhoduje členská schůze, přičemž člen musí být minimálně 14 dní před konáním schůze seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno. Musí mu být dána možnost se hájit. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být provedeno písemnou formou, musí být řádně odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Za doručení se bude považovat i nevyzvednutí zásilky po dobu 10. dnů od uložení na příslušné poštovní pobočce (dle adresy člena uvedené na přihlášce).
4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA KLUBU
4.1 Mezi základní práva člena Klubu patří:
a) zúčastňovat se členských schůzí Klubu a ostatních akcí pořádaných Klubem
b) od 18-ti let být volen do výboru Klubu i ostatních orgánů Klubu.
c) požívat výhod poskytovaných Klubem
d) požadovat na schůzích předkládání zpráv o činnosti a hospodaření Klubu
e) obracet se s dotazy, návrhy a stížnostmi na orgány Klubu
f) mít přístup k informacím získávaných Klubem v rámci bonitací a kontrol vrhů, pro zvyšování svých odborných znalostí a vědomostí, využitelných k rozvoji svého vlastního chovu.
4.2 Mezi základní povinnosti člena Klubu patří:
a) dodržovat stanovy a ostatní normativy Klubu
b) respektovat rozhodnutí orgánů klubu ve věcech neodkladných v období mezi členskými schůzemi, vyjma změny chovných podmínek, standardu a stanov Klubu, tyto spadají vždy do kompetence členské schůze.
Klub Ruský toy ČR, z.s.
Staroholická 25, 534 01 Holice
Stránka 3
c) platit řádně a včas roční členský příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí
d) poskytovat klubu informace související s chovem ruského toye
e) oznámit výboru Klubu do 30 dnů od vzniku závažných změn, které souvisejí s členstvím v klubu nebo chovem (změna jména, adresy, změny kontaktů, úhyn chovného psa apod.)
5. PŘÍJMY KLUBU
Příjmy klubu jsou tvořeny:
a) zápisným nových členů
b) členskými příspěvky
c) poplatky z bonitací, chovných svodů, výstav pořádaných Klubem a provizí z vystavování
průkazů původu, či provizí z výstav svěřeným jinému pořadateli
d) příspěvky, dary a dotacemi
e) úroky - z peněz Klubu vázaných na účtech.
6. MAJETEK KLUBU
Majetek Klubu je tvořen:
a) movitým a nemovitým majetkem získaným činností Klubu za účelem zajištění provozu Klubu
b) majetkem Klubu je rovněž veškerá chovatelská a klubová dokumentace vzniklá v důsledku činnosti orgánů nebo jednotlivých funkcionářů Klubu
c) peněžní hotovostí a financemi uloženými na bankovním účtu spolku.
7. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
Majetek Klubu odpovědně spravuje, ve prospěch Klubu a podle platné právní úpravy ČR, výbor Klubu. Na hospodaření dohlíží Kontrolní a revizní komise (dále jen KRK), která předkládá pravidelně zprávy o hospodaření a stavu majetku členské základně na členských schůzích. Finanční prostředky se používají výhradně pro účely fungování Klubu, zejména na:
a) pořádání speciálních a klubových výstav
b) pořádání bonitací
c) vydávání Klubových tiskovin
d) zajištění provozu Klubových internetových stránek
e) pořádání výborových a členských schůzí Klubu
f) členské příspěvky ČMKU
g) hrazení poštovného a dalších výdajů pro provoz Klubu
h) propagaci plemene ruský toy.
8. ŘÍZENÍ KLUBU
Členové řídí svůj Klub prostřednictvím svých orgánů, kterými jsou:
a) členská schůze
b) výbor Klubu
d) KRK - kontrolní revizní komise.
8.1. Členská schůze klubu
Členská schůze je nejvyšším orgánem KRTČR a tvoří ji členové KRTČR přítomni na jejím zasedání.
Klub Ruský toy ČR, z.s.
Staroholická 25, 534 01 Holice
Stránka 4
a) při každém jednání je usnesení platné je-li odsouhlaseno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Klubu
b) členskou schůzi svolává výbor Klubu (předseda nebo jednatel) podle plánu, minimálně však jednou za rok písemnými pozvánkami nebo zveřejněním prostřednictvím klubového periodika, případně internetových stránek Klubu, alespoň 30 dnů předem
c) v mimořádných případech může svolat mimořádnou členskou schůzi i kontrolní a revizní komise, a to při zjištění hrubých chyb v činnosti nebo hospodaření Klubu, nebo požádá-li o to nejméně 1/2 řádných členů Klubu a to písemnou pozvánkou a zveřejněním na Klubových internetových stránkách, nejméně 30 dnů předem
d) členská schůze nemůže přijímat usnesení v otázkách - chovné podmínky, standard plemene a stanovy, pokud tyto nebyly uvedeny v pozvánce na členskou schůzi. Pak by to bylo možné pouze za přítomnosti a hlasování nadpoloviční většiny všech členů Klubu
e) Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina členů KRTČR. Pokud se nadpoloviční většina členů na řádnou a v termínu svolanou členskou schůzi nedostaví, může se uskutečnit náhradní členská schůze, která se bude konat ještě týž den a bude zahájena po uplynutí jedné hodiny od začátku původní členské schůze
f) Náhradní členskou schůzi může svolat statutární orgán nebo ten, kdo svolal členskou schůzi, která nebyla schopna usnášet se. Na jednání náhradní členské schůze se smí jednat pouze o záležitostech zařazených na pořad předchozího jednání. Usnesení náhradní členské schůze je přijato za účasti libovolného počtu členů.
Členská schůze zejména:
a) schvaluje změny všech řádů/metodických postupů a normativů Klubu, včetně standardu plemene a stanov
b) schvaluje výši zápisného a členského příspěvku
c) schvaluje chovné podmínky
d) schvaluje finanční zprávu
e) schvaluje plán činnosti na období mezi jednotlivými schůzemi
f) přijímá usnesení pro řízení Klubu do další členské schůze
g) volí, jmenuje a případně odvolává členy výboru, kontrolní a revizní komise
h) rozhoduje o zániku Klubu a způsobu likvidace jeho majetku
i) pověřuje členy Klubu organizací klubových akcí
j) rozhoduje o případném vyloučení člena Klubu.
8.2. Výbor Klubu
Výbor Klubu je statutárním a jediným výkonným orgánem Klubu. Jménem KRTČR jedná a podepisuje každý člen výboru v rozsahu své funkce. Jednání navenek musí být vždy předjednáno ve Výboru a po jeho odsouhlasení může být realizováno. Zajištěním dílčích úkolů může výbor případně pověřit členy Klubu. Výbor Klubu volí členská schůze v tajných volbách na čtyřleté období.
a) výbor Klubu je tříčlenný (předseda, jednatel, hospodář)
b) je volen členskou schůzí, volí se na konkrétní funkce ve výboru
c) zvolen je kandidát s nejvyšším počtem hlasů na danou funkci, druhý a další v pořadí se stává prvním a dalším náhradníkem
Klub Ruský toy ČR, z.s.
Staroholická 25, 534 01 Holice
Stránka 5
d) kandidovat lze maximálně do dvou funkcí najednou, v případě, že kandidát dosáhne v obou nejvyššího počtu hlasů, rozhodne sám, které funkci dá přednost. Do druhé je zvolen první náhradník s druhým nejvyšším počtem hlasů na danou funkci
e) při odstoupení, odvolání či jiném důvodu, kdy zvolený člen výboru není schopen vykonávat svoji funkci, přechází výkon funkce na dalšího v pořadí volby na danou funkci dle získaných hlasů
f) v případě, že nebude možno určit dalšího náhradníka na danou funkci, bude na tuto funkci doplněn člen Klubu, rozhodnutím zbylých členů výboru; mandát tohoto funkcionáře bude dočasný, a to do nejbližší členské schůze, kde bude provedeno doplnění volbou členskou schůzí.
g) volební období výboru je 9 let
Výbor Klubu zejména:
a) připravuje a svolává členské schůze Klubu - mimořádnou i náhradní
b) zabezpečuje a řídí Klub mezi jednotlivými schůzemi, zvláště plnění usnesení členských schůzí
c) rozhoduje o výběru spolupracovníků, partnerských firem a organizací pro akce a klubová periodika
d) odpovídá za řádné hospodaření Klubu, vedení účetní evidence a podání daňového přiznání
e) informuje členskou základnu o své činnosti a dění v Klubu
f) deleguje rozhodčí na výstavy pořádané ČMKU
g) předkládá členské schůzi ke schválení návrhy z řad členů Klubu na změny stanov Klubu, standardu plemene a všech dalších řádů a normativů Klubu, jakož i návrhy změn platných
metodik
h) jmenuje poradce chovu na dané volební období
ch) přijímá upozornění o zjištěných nedostatcích a bere na vědomí závěry KRK a návrhy na jejich řešení.
8.3. Kontrolní a revizní komise (KRK)
a) kontrolní a revizní komise je tvořena jedním až třemi členy Klubu, zvolenými členskou schůzí v tajných volbách, volební období členů KRK je čtyřleté
b) členem KRK nesmí být člen výboru Klubu
c) KRK kontroluje hospodaření klubu, provádí pravidelné revize a ze své činnosti podává zprávu na členské schůzi Klubu, případně prostřednictvím internetových stránek Klubu
d) člen zvolený nejvyšším počtem hlasů se stane předsedou KRK
e) prvním a dalším náhradníkem se stává čtvrtý a další v pořadí, dle počtu hlasů
f) předseda nebo jeho zástupce má právo účastnit se schůzí výboru s hlasem poradním
g) v případě zjištění závad neprodleně informuje o této skutečnosti výbor, který bere na vědomí závěry KRK
h) v případě odstoupení člena/členů KRK má výbor možnost svolat mimořádnou členskou schůzi a doplnit volbami chybějící členy KRK, případně takto učinit na následující řádné členské schůzi, přičemž volební období takto zvolené KRK bude zkráceno do nejbližší řádné volební členské schůze klubu.
Klub Ruský toy ČR, z.s.
Staroholická 25, 534 01 Holice
Stránka 6
9. KÁRNÁ OPATŘENÍ
a) v případě porušení klubových normativů se výbor klubu, KRK i členská schůze řídí tabulkou "postup při porušení normativů"
b) situace nespecifikované jsou řešeny analogicky
c) odvolacím orgánem je vždy členská schůze
d) situace, které nespadají do kompetence Klubu, jsou předány příslušným institucím (ČMKU, SVS, apod.).
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
O zániku KRTČR může rozhodnout mimořádná členská schůze svolaná za tímto účelem, která
rozhodne i o tom, jak bude naloženo s majetkem. O zániku může rozhodnout 8/10
hlasů všech členů. Ve věcech, které tyto stanovy neupravují, se postupuje dle řádů
a směrnic ČMKU, resp. se řídí obecně závaznými právními předpisy. V případě, že některé
ustanovení stanov KRTČR se, ať vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho
změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některá ustanovení chybí,
zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.
Tyto stanovy byly schváleny zakládajícími členy dne 6.11.2021
 

www.rusky-toy-klub.cz